09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
בטיחות-ותווי-תקן-1

 • 9001 ISO 

  הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001. 
  התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות.
  עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

  • היישריק מספקת באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות. 
  • היישריק חותרת להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בחברה.
  • היישריק נותנת מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.
  • היישריק מיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.