09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
Image background
Image background
Image background
טבלאות ומשקלים
  • לנוחיותכם חברת היישריק מפרטת את הטבלאות ומשקלים של
   ____________________________________________________________________________________
   ברזל מלא, ברזל שטוח, ברזל זוויתי
   ___________________________________________________________________________________
   משקל פחים סטנדרטיים, פטות, פרופיל U תעלה, T ברזל

   ____________________________________________________________________________________
   טבלאות ומשקלים לצינורות    ____________________________________________________________________________________
   טבלאות ומשקלים פרופיל IPE פרופיל IPN   


  שיווק בהיישריק  
  ברזל מקצועי, פרופילים, אספקה טכנית.
  ייצור בהיישריק  
  סבכות, כיסויי תעלה ומדרגות תעשיתיות עפ”י מפרטי הלקוח.  
  ייבוא​ בהיישריק  
  מנועים לשערים, פרופיל בלגי ,גלגלים, מסילות, צירים וברגי עיגון.
  היישריק שערים חשמליים 
  תכנון ייצור שערים ושירות תיקונים.
  התקנת מנועים, שכפול שלטים לכל סוגי המערכת.