09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
בטיחות-ותווי-תקן-1
 •  

  9001 ISO

  הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001 .

  התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות.

  עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

  ·         היישריק מספקת באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.

  ·         היישריק חותרת להגביר את שביעות רצון לקוחותיה באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בחברה.

  ·         היישריק נותנת מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.

  ·         היישריק מיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.