09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
הוראות-אל-תעשה-בדיסק
טיפים / בטיחות

 • אל תעשה

  1.    אל תשתמש בדיסק לפני שנבדק. אם יש חשש לשמות הדיסק - המנע מהשימוש בו.

  2.    אל תלחץ בכוח על הדיסק על ציר שאיננו מתאים לקדח דיסק.
         אל תרכיב דיסק בעל קדח גדול על ציר קטן(וודא התאמה בהחלקה כך שלא יפגע האיזון.

  3.    אל תעבור את המהירות  המקסימלית המצויינת על הדיסק.

  המהירות המקסימלית  המותרת

       (איור מספר 5). 
      
       * אין לעבור את המהירות המקסימלית המצויינת על   הדיסק


  4.    אל תשחיז עם הדיסק שנועד לחיתוך בלבד (עד עובי דופן 3.2 מ"מ).

  5.    אל תלחץ את הדיסק אל החומר המעובד עד לעצירת הדיסק.

  6.    אל תפעיל דיסק מול אדם. ואל תעמוד בעצמך מול הדיסק בזמן הנעתו.

  7.    אל תעבד חומרים שהדיסק לא נועד בעבורם.

  8.    אל תוריד מגן ממכונה ולעולם על תעבוד במכונה ללא מגן של 180 מעלות.

  9.    אל תשחיז גופים בצידו השני של הדיסק זה מסוכן!

  השחזה על צידו של הדיסק
  (איור 6)

     

  10.  אל תבצע עבודות חיתוךע"י הולכת העובד על משטח חופשי המאפשר תנועה בשני צירים.