09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
שער-חשמלי-באיזורך
טיפים / בטיחות
 •  
  בעקבות מקרים של פגיעות שערים בבני אדם וברכוש רצינו להפנות את תשומת לבכם
  לתקן  המחייב לשערים חשמליים ת.י. 900 חלק 21.03,
  שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי בשנת 2006.
   
  התקן מחייב את התקנת אמצעי הבטיחות  הבאים בשערים חשמליים:
  1.  עין אלקטרונית על קו השער למניעת סגירת השער  על רכב או אדם חולף.
  2. פנס מהבהב בעת פעולת השער.
  3. ספי הגנה על קצה השער ועל עמוד נושא לעצירת השער  במקרה של מגע עם עצם זר.
  4. רשת פלדה 50/50 מרותכת על פני השער למניעת מעבר חלקי גוף מצידי השער. 
  5. גידור אזור מהלך תנועת השער אחורנית משני צידיו.
  6. אפשרות להורדת כוח מנוע השער  -  על מנת שניתן יהיה לעצור אותו בכוח היד. 
   
  התקנת כל האמצעים האלו והפעלתם יחד  עשויה למנוע מקרים מצערים של פגיעה בגוף וברכוש.
  אנו ממליצים להתאים בדחיפות את כל השערים החשמליים שברשותכם לדרישות
  התקן על ידי השלמת אמצעי הבטיחות הנדרשים.  
   
   
   
  בהצלחה!

  היישריק שערים חשמליים  09-8802222